Jēkabpilī plāno sakārtot skolu tīklu

5.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē konceptuāli apstiprināta aktualizētā Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības koncepcija 2015.-2025. gadam un virzīta tālāk apspriešanai. Tās mērķis ir izveidot ilgtspējīgu vispārizglītojošo skolu tīklu pilsētā.

Koncepcijā noteiktas galvenās prioritātes un virzieni, kuros attīstāms skolu tīkls Jēkabpilī, kā arī uzdevumi, kas jārisina, ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju, pilsētas iedzīvotāju dinamiku un citus faktorus. Kā galvenās prioritātes norādītas:

– samazināt infrastruktūru, ņemot vērā dzimstības un migrācijas rādītājus, tādējādi palielinot izglītības iestāžu tīkla efektivitāti;

– pilnveidot izglītības infrastruktūru un uzlabot izglītības iestāžu mācību vidi, īpašu uzmanību pievēršot tās kvalitātes paaugstināšanai;

– izveidot izglītības infrastruktūru pilsētā, lai tā atbilstu ilgtermiņa prognozētajam pieprasījumam gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa uzsver, ka koncepcijai ir būtiska nozīme izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai nākotnē:

“Lai maksimāli ņemtu vērā visu ieinteresēto pušu viedokļus un izstrādātu efektīvu attīstības plānu izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā, koncepciju nolemts izdiskutēt visās pilsētas izglītības iestādēs. Pēc koncepcijas pilnveidošanas un viedokļu apkopošanas, to vēlreiz atgriezīs izskatīšanai komitejas sēdē un tikai tad lemsim par koncepcijas apstiprināšanu domē.”

No 16.-27. aprīlim domes vadībai un izglītības darba speciālistiem plānots apmeklēt visas piecas pilsētas skolas, tiekoties ar to kolektīviem un skolu padomju pārstāvjiem.

Koncepcijas_aktualizacija_2018

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa