Izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu

Zemgales NVO Centrs  sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru un LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.

Kopā 2018.gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

 • pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 8 000 EUR;
 • starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR;
 • mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR .

Konkursa vispārējais mērķis: Veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ”Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

Finansējums pieejams sekojošām aktivitātēm:

 • informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības iestādēm u.c.;
 • veicināt iedzīvotāju dalību pašvaldību vēlēšanās, rīkojot tikšanās ar potenciālajiem deputātu kandidātiem, pētot līdz šim paveiktos darbus un pašvaldību darbību;
 • organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
 • organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
 • lokālpatriotismu;
 • savstarpējās izpratnes veidošana, stereotipu mazināšana, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;
 • veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 • sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 • veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu. Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes. Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2018. gada 05.aprīlis (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00).

Līdz šim īstenoti 3 šādi projektu konkursi kopš 2014.gada par kopējo summu 72 000 EUR – vairāk skatīt www.zemgalei.lv/pp