Apstiprināts nolikums, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Sleže informē, ka 14.decembrī Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši nolikumu „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Domes sēdē deputāti apstiprināja arī nevalstisko organizāciju projektu konkursu izvērtēšanas darba grupu nevalstisko organizāciju iesniegto projektu izskatīšanai šādā sastāvā: Domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa – darba grupas vadītāja: Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Andris Rutko – darba grupas loceklis,  Sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Sleže – darba grupas locekle, Izglītības darba speciāliste Ilona Skrode – darba grupas locekle, Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele – darba grupas locekle, Ģimenes atbalsta centra vadītāja Laimdota Kancāne – darba grupas locekle, Jēkabpils Uzņēmēju biedrības administratīvā direktore Santa Ancīte – darba grupas locekle, Basketbola kluba “Jēkabpils” valdes loceklis Juris Kalniņš – darba grupas loceklis, Santa Spodre – pilda darba grupas sekretāra pienākumus.

Nolikums „Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” nosaka kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO) Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iesniedz projektus finanšu līdzekļu saņemšanai un kārtību, kādā tie tiek izskatīti un piešķirti. Atšķirībā no iepriekšējā nolikuma, veiktas vairākas izmaiņas. Kā būtiskākās var minēt to, ka projektu iesniegšanas laiku izsludina (divas reizes gadā) pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Pašvaldība finansējumu piešķir NVO, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras ir noslēgušas Sadarbības līgumu ar pašvaldību.

Noteiktas arī vairākas projektu mērķu prioritātes nekā bija līdz šim un tās ir: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 

Palielināta arī summa, ko var piešķirt viena projekta realizācijai – pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 centi). Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā. Iesniegtos projektus atver un izskata ar domes lēmumu izveidotā darba grupa, kura projektus izvērtē pēc administratīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Nolikumi.