„LP Sēlija” uzsāk ERASMUS+ programmas projekta „Seko stāstam” īstenošanu

Biedrības „LP Sēlija” darbības pamatmērķis ir lauku cilvēku aktivizēšana un viņu iesaistīšana savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, izmantojot LEADER programmas finansiālā atbalsta iespējas. Šī mērķa īstenošanai biedrība iesaistās arī citu programmu projektos, piemēram, ES Mūžizglītības programmas ERASMUS+ starptautiskajā projektā „Seko stāstam”. Šo projektu īstenosim 2017.-2018.gadā.

Projekta koordinējošā organizācija ir ADDENDA FUNDACJA no Krakovas Polijā. Partneroganizācijas ir 2 – mēs, kas projektā pārstāvam lauku teritorijas iedzīvotājus, un organizācija no Slovākijas, kas apvieno savas teritorijas amatniekus. Projekta galvenā doma – apkopot stāstniecības pieredzi projekta valstīs, organizēt nodarbības grupās, izmantojot stāstniecības elementus, un izveidot rokasgrāmatu digitālā formātā pieaugušo izglītības organizācijām un biedrībām. Rokasgrāmatā tiks apkopoti praktiski metodiski paņēmieni un padomi stāstniecības veiksmīgai pielietošanai neformālās izglītības pasākumos pieaugušajiem, veicinot un motivējot viņu interesi par jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un savu attīstību.

Projektā plānotas 4 partneru starptautiskās tikšanās. Projekta ievada tikšanos oktobrī organizēja koordinējošā organizācija Krakovā. Mēs esam nākošās tikšanās organizētāji nākošgad aprīlī.

Pašlaik apkopojam stāstniecības pieredzi Latvijā. Sadarbojamies ar stāstniecības ekspertu Gunti Pakalnu. Nākošajā projekta posmā organizēsim praktiskas nodarbības nelielās grupiņās katrā no 5 partnerības teritorijā esošajiem novadiem.

Skaidrīte Medvecka,
projekta koordinatore