Saņemts atbalsts Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO projektu konkursā

Jēkabpils pilsētas domes sēdē 8. augustā deputāti vienbalsīgi apstiprināja nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa rezultātus, līdz ar to atbalstot finansējuma piešķiršanu astoņiem no divpadsmit iesniegtajiem projektiem.  Starp atbalstītajiem projektiem ir arī „Jēkabpils NVO resursu centra” un četru tā biedroorganizāciju iesniegtie projekti: 

1.Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”

Projekts: “Smūvo arī Jēkabpilī!”

Projekta mērķis: iedibināt Jēkabpilī inovatīvu fizisko aktivitāšu veidu – smūvošanu – iedzīvotāju veselības, aktīva dzīvesveida un sabiedrības labklājības attīstības veicināšanai.

Projekta kopējās izmaksas: 1408,00 euro.

Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

2. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība

Projekts: “Brīvā laika pavadīšana vasarā “Izzini Viesīti un tās dabu”.

Projektā tiks iesaistīti Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērni un viņu vecāki no sociāli mazaizsargātām grupām, kam ir finansiāli ierobežojumi, vai cita iemesla dēļ nav iespēja bērniem nodrošināt kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 1260,00 euro.

Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

3. Biedrība “In&Ga” 

Projekts: “Atklāj sevi!”

Projekta mērķis: veikt radošus pasākumus sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem vecumā no 7–14 gadiem, atklājot viņu individuālās spējas un talantus. Sniegt iespēju Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas bērniem un jauniešiem darboties dažādos vizuālās mākslas veidos ārpus dzīvesvietas, iepazīstoties ar dažādām tehnikām un materiāliem.

Projekta kopējās izmaksas: 1200,00 euro.

Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

4. Biedrība kristīgai paaudžu kopībai “Tilts”

Projekts lekciju cikls “Satikšanās tilts”.

Projekta mērķis ir organizēt lekciju ciklu par ģimenēs un sabiedrībā aktuālām tēmām, sniedzot atbildes uz jautājumiem, atrodot piemērotas metodes problēmsituāciju risināšanai un tādējādi veicinot sabiedrības emocionālo veselību.

Projekta kopējās izmaksas: 1422,50 euro.

Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

5. Biedrība “RODACY”

Projekts “Jēkabpils telefona objektīvā”.

Projekta mērķis: neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana (IT tehnoloģijas – senioriem). Jēkabpils un Latvijas vēstures izzināšana un popularizēšana mazākumtautību auditorijas vidū.

Projekta kopējās izmaksas: 1930,00 euro.

Pašvaldībai pieprasītā un piešķirtā summa: 1000,00 euro.

Vēlam biedrībām veiksmīgu projektu realizēšanas procesu!

Izmantotjot LVportāls datus,
sagatavoja Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs