Izsludināts konkurss programmā „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu programmā “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma”. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 15.marts.

Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un latviešu jauniešu dialoga attīstību un sadarbību, kā arī sekmēt mazākumtautību jauniešu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu, piederības sajūtu Latvijai un kopīgu izpratni par kultūras un vēstures jautājumiem.

Kopējais 2019.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 31 303,00 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuras atbilst Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētās mazākumtautības interešu pārstāvība un/vai starpkultūru dialoga attīstība, (turpmāk – mazākumtautību NVO), kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.

Programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi vai pa pastu (līdz plkst. 17.00) Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: sadarbiba@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 20.martam.

!!! Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem notiks 2019.gada 28.februārī plkst. 10:00 Aspazijas bulvārī 24 3.stāvā. Interesentus aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni 67281752 vai rakstot uz e-pastu info@sif.gov.lv .

Aicinām attiecīgās Jēkabpils NVO resursu centra biedroorganizācijas iepazīties ar projekta nolikumu un iesniegt savus projektus konkursam.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā pieejamās informācijas sagatavoja

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs