Sociālās tiesības – kā un vai NVO tās spēj aizstāvēt?

EAPN-Latvia organizētā konference „NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai” notika 2018.gada 25.oktobrī Latvijas Kara muzejā Rīgā.

Tēma: Eiropas Sociālo tiesību pīlārs (ESTP).

Konferenci apmeklēja divas biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” pārstāves – valdes priekšsēdētāaj vietniece Ligita Upīte un biedrības “JPA “Sasaiste”” vadītāja Biruta Jemeļjanova.

Konferencē piedalījās ārvalstu viesi:  Elke Vandermēršena (Beļģija), Karels Švarcs (Čehija), Marina Matjuņina (Krievija), Nina Tumanjana (Baltkrievija), Aldona Droseikiene (Lietuva) un Jans Johansens (Dānija).

Pasākumu atklāja EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga.

Konferences I daļā ar prezentācijām par sekojošām tēmām uzstājās:

Elke Vandermēršena, EAPN komunikācijas nodaļas vadītāja (Beļģija):  EAPN loma nabadzības mazināšanā Eiropā

Lilita Seimuškāne, Latvijas Universitātes profesore: Sabiedrības līdzdalības nozīme

Antoņina Ņenaševa, partijas „Progresīvie” valdes locekle: NVO loma sabiedrības aktivizēšanā politiskajos procesos un lēmumu pieņemšanā

Rasa Malinauskaite, Lietuvas Multiplās sklerozes apvienības pārstāve: Lietuvas nevalstisko organizāciju līdzdalība veselības veicināšanā

Līga Rasnača, Latvijas Universitātes asociētā profesore: Adekvātu ienākumu plānošanas nozīme iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai

Elīna Pinto, EMIN Goda vēstnese, Eiropas Latviešu apvienības Prezidija priekšsēdētāja: Iniciatīva par adekvātu garantēto minimālo ienākumu – būtība un atziņas rīcībpolitikai Latvijas un Eiropas mērogā

Konferences II daļā dalībnieki tika sadalīti astoņās grupās. Katrai darba grupai bija uzdevums strādāt ar vienu tematisku bloku, kas izriet no Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipu ieviešanas Latvijā un citās valstīs, diskutējot par noteiktu tēmu un sagatavojot secinājumi un priekšlikumus. 

Dalībnieku diskusijas darba grupas:

Grupa Nr. 1. Vadītāja Baiba Giptere

Izglītība: vispārējā, profesionālā un mūžizglītība.

 • Vai valstī tiek nodrošināta kvalitatīva un iekļaujoša vispārējā, profesionālā un mūžizglītība?
 • Kā būtu jāīsteno tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību?
 • Kā nodrošināt, lai izglītība ļauj uzturēt un iegūt vajadzīgās prasmes?
 • Kā nodrošināt to, lai iegūtās prasmes ļauj cilvēkam piedalīties sabiedrības norisēs un veiksmīgi iekļauties darba tirgū?

Grupa Nr. 2. Vadītāja Elīna Ālere-Fogele

Dzimumu līdztiesība (īpaši darba tirgū). Vienādas iespējas (neatkarīgi no dzimuma, rases, ticības, invaliditātes, vecuma, dzimumorietācijas).

 • Vai visās jomās tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme un iespējas sievietēm un vīriešiem, tai skaitā darba tirgū (karjeras iespējas, vienāda darba samaksa)? Ar kādiem instrumentiem tas būtu panākams?
 • Vai jebkuram indivīdam tiek nodrošinātas tiesības uz vienādu attieksmi un iespējām attiecībā uz nodarbinātību, sociālo aizsardzību, izglītību un preču un pakalpojumu saņemšanu?
 • Vai pastāv kādas nepietiekami pārstāvētas grupas? Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas šīm sabiedrības grupām?

Grupa Nr. 3. Vadītāja Ligita Upīte

Sociālo pakalpojumu pieejamība. Piekļuve pamatpakalpojumiem. Mājokļu, sociālo mājokļu pieejamība, palīdzība bezpajumtniekiem.

 • Vai iedzīvotājiem ir pietiekami pieejami tādi sociālie pakalpojumi kā bērnu agrīnā izglītība un aprūpe, ilgtremiņa aprūpe veciem ļaudīm un cilvēkiem ar invaliditāti, sociālā palīdzība un pabalsti, apmācības un atbalsts nodarbinātībā?
 • Vai cilvēkiem pietiekami tiek nodrošināta pieeja pamatpakalpojumiem (veselības aprūpe, sabiedriskais transports, sakaru pakalpojumi, komunālie pakalpojumi (elektrība, ūdens, sanitārija), finanšu pakalpojumi, izglītības iestādes u.c.)? Kādi uzlabojumi un izmaiņas būtu nepieciešamas valsts un pašvaldību līmenī?
 • Kā būtu valsts un pašvaldību līmenī jārisina jautājums par pieejamiem mājokļiem un sociālajām mājām? Kāda palīdzība mājokļu jautājumos būtu vajadzīga? Kā aizsargāt neaizsargātās iedzīvotāju grupas no piespiedu izlikšanas?
 • Vai palīdzības sistēma bezpajumtniekiem ir pietiekami attīstīta? Kādi uzlabojumi būtu nepieciešami?

Grupa Nr. 4. Vadītājs Raimonds Iliško

Bērnu aprūpe un atbalsts bērniem.

 • Vai valstī bērniem pietiekami tiek nodrošinātas tiesības uz pieejamu pirmsskolas / agrīno izglītību? Kādi būtu nepieciešamie pasākumi, lai to sasniegtu?
 • Vai un kā bērniem tiek nodrošināta kvalitatīva aprūpe?
 • Kādi pasākumi valstī būtu jāveic, lai bērnu vecākiem nodrošinātu līdzsvaru starp darba un ģimenes dzīvi?
 • Kādi pasākumi jāveic un kāds atbalsts bērniem jāsniedz, lai pasargātu viņus no nabadzības?
 • Kādi īpaši pasākumi nepieciešami, lai sekmētu vienlīdzīgas iespējas bērniem, kas nāk no nelabvēlīgas vides?

Grupa Nr. 5. Vadītāja Lelde Cālīte

Minimālais ienākums. Sociālā aizsardzība bezdarba gadījumā. Pensijas un ienākumi vecumdienās.

 • Kādam būtu jābūt garantētajam minimālajam ienākumam, lai nodrošinātu cienīgu dzīvi visos dzīves posmos?
 • Vai bezdarbnieki ir pietiekami sociāli aizsargāti atlaišanas un bezdarba gadījumā? Vai atbalsta sistēma bezdarbniekiem stimulē viņus atrast darbu un iekļauties darba tirgū?
 • Kā nodrošināt darba ņēmēju un pašnodarbināto tiesības uz pensiju, kas ir samērīga ar viņu iemaksām un nodrošina pienācīgu ienākumu līmeni?
 • Vai sievietēm un vīriešiem tiek nodrošinātas vienādas iespējas un tiesības saņemt pensiju? Vai nepieciešamas kādas izmaiņas?
 • Kā ikvienai personai vecumdienās nodrošināt tiesības uz līdzekļiem, kas ļauj dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi?

Grupa Nr. 6. Vadītājs Jānis Stjadja

Veselības aprūpe. Ilgtermiņa aprūpe.

 • Vai pietiekami tiek īstenotas cilvēku tiesības uz pieejamu veselības aprūpi?
 • Vai cilvēkiem ir pieejama savlaicīga un profilaktiska veselības aprūpe?
 • Vai veselības aprūpes pakalpojumi ir pietiekami kvalitatīvi?
 • Kādas izmaiņas būtu veicamas veselības aprūpes sistēmā, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, savlaicīgumu un kvalitāti?
 • Vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pietiekamā apjomā tiek nodrošināta piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem? Kādas izmaiņas būtu nepieciešamas, lai uzlabotu veselības aprūpi invalīdiem?
 • Vai ikvienam, kam tas ir vajadzīgs, tiek nodrošināti kvalitatīvi ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi par pieņemamu cenu, īpaši mājaprūpes pakalpojumi un aprūpes pakalpojumi kopienās?

Grupa Nr. 7. Vadītāja Mārīte Rozentāle

Invalīdu iekļaušana.

 • Vai cilvēkiem ar invaliditāti tiek sniegts pietiekams materiāls atbalsts, kas nodrošina cienīgu dzīvi?
 • Kāda veida un cik liels atbalsts būtu nepieciešams cilvēkiem ar invaliditāti?
 • Vai cilvēkiem ar invaliditāti ir pietiekami pieejami tādi pakalpojumi, kas ļauj viņiem iekļauties darba tirgū un sabiedrībā?
 • Vai cilvēkiem ar invaliditāti tiek nodrošināta viņu vajadzībām pielāgota darba vide? Kādi pasākumi būtu jāveic, lai nodrošinātu vides pieejamību?

Grupa Nr. 8. Vadītāja Iveta Valeine

Atalgojuma jautājumi. Taisnīgs atalgojums darbiniekiem. Adekvāta minimālā alga. Darbinieku aizsardzības mehānismi. Darba vide, darba aizsardzība. Darbinieku līdzdalība, sociālais dialogs.

 • Kā nodrošināt darbiniekiem taisnīgu darba atalgojumu, kas nodrošina pienācīgus dzīves apstākļus?
 • Cik lielai vajadzētu būt minimālajai darba algai?
 • Ar kādiem līdzekļiem panākt, lai darba devēji ļaunprātīugi neizmantotu nestandarta nodarbinātības formas un nestandarta darba līgumus?
 • Vai darba devēji nodrošina darbiniekiem pienācīgu veselības aizsardzību?
 • Vai darbinieki tiek pietiekami iesaistīti viņiem nozīmīgu jautājumu risināšanā ar darba devējiem? Ar kādiem līdzekļiem panākt darbinieku līdzdalību būtisku jautājumu risināšanā darba kolektīvā (darba koplīgumi)? 

Jēkabpiliešu secinājumi pēc konferences:

L.Upīte, vadīja 3.darba grupu:

Manā darba grupā bija viesis no Dānijas, kas mūsu Latvijas problēmas uzklausīja un izteica savu viedokli, izstāstīja savas valsts pieredzi. Abu valstu pieredze sakrita bezpajumtnieku palīdzības sistēmā. Toties Latvijā samilzt problēma – sociālie dzīvokļi un sociālās mājas: to praktiski nav. Iespējas sociālo mājokļu pieejamībā ir jārisina valstiskā līmenī, tie ir lieli kapitālieguldījumi un valstiskā griba sadzirdēt un saredzēt problēmu savlaicīgi! Dānijā sociālo māju un dzīvokļu palīdzības problēma ir apzināta un stratēģija izstrādāta jau vairākus gadu desmitus atpakaļ.

B.Jemeļjanova:

Konference pulcināja samērā plašu interesentu loku no visdažādākajām organizācijām, kurām nav vienaldzīgs jautājums  par cilvēka cienīgu dzīvi mūsdienu apstākļos, kad nemitīgi pieaug dzīves dārdzība. Cerēju, ka daudzie viesi no citām ES valstīm dalīsies savā pieredzē, ko viņi ir panākuši šīs problēmas risināšanā, diemžēl, izņemot to, kas un cik  būtu vajadzīgs, neizdevās saklausīt.

Šobrīd redzu, ka Latvijas valdība vēl nav pieņēmusi lēmumu par  iztikas minimuma grozu, kur nu vēl par minimumu cilvēka cienīgai dzīvošanai, lai gan to Eiropas Savienība ir ieteikusi darīt.

Pilsoniskā sabiedrība savukārt Latvijā vēl nav gatava iesaistīties aktīvā darbībā savu interešu aizstāvībai. Ko lai vairāk pasaku kā tikai: runas ir garas, darbiņu iztrūkst!

Sagatavoja A.Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs