Pārstāv slimnieku intereses Rīgā

Pirmais no kreisās profesors Álvaro Moreira Silva ( MD, PhD) from Portugal (Hospital Geral de Santo António do Porto)
2. Alla Beļinska, Latvijas cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja
3.Veselības inspekcijas vadītāja Indra Dreika
4. Mari Murel ,EURinSPECT Expert

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja Alla Beļinska tika uzaicināta kopā ar citām  pacientu organizācijām, kas pārstāv pacientu tiesības veselības aprūpē, un 05.07.2018 Veselības inspekcijas telpās Rīgā piedalījās un sniedza viedokli pieaicinātajiem  Eiropas ekspertiem par Ārstniecības riska fonda darbību Latvijā.

Šobrīd Latvijas Nacionālais veselības dienests  īsteno ESF projektu „Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā”, lai veicinātu vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi, pilnveidotu ārstniecības personu un nozares speciālistu zināšanas par pacientu drošības riskiem un to novēršanas iespējām. Projekta ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes un pasākumi. Viens no tiem  ir Eiropas ekspertu pakalpojums  Ārstniecības riska fonda darbības izvērtēšanai.

Latvijā strādāja ekspertu grupa no 7 cilvēkiem:
no Dānijas Pacientu un drošības iestādes; no Zviedrijas Örebro universitātes; no Igaunijas  Sociālo lietu ministrijas, ANO neatkarīgais eksperts; no Nīderlandes Eurisnpect / EPSO 2 cilvēki; no Jaunzēlandes / Spānijas Starptautiskais integrētās aprūpes fonda (IFIC); profesors no Portugāles Hospital Geral de Santo António do Porto un pārstāvis no Biomedicīnas zinātņu institūta.

Katras Latvijas organizācijas uzaicinātajam pārstāvim intervijas tika organizētas individuāli.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības uzmanības centrā bija:

  • viedoklis par Latvijas veselības aprūpi un to, kā mēs redzam inspekciju uzraudzības lomu un tās ieguldījumu Latvijas veselības aprūpes attīstībā un uzlabošanā;
  • viedoklis par Veselības inspekcijas integritāti un pārredzamību – vai organizācija kaut kādā veidā nodarbojas ar sūdzību izskatīšanu / nopietniem nevēlamiem notikumiem /medicīniskām kļūdām / risku fondu apstrādi utt.?
  • Viedoklis – kā mēs redzam sabiedrības (pacientu / lietotāju) iesaistīšanos veselības aprūpes uzlabošanā un tās uzraudzībā? Kā parasti veselības aprūpes sniedzēji / pacienti / lietotāji iesaistās veselības aprūpes uzlabošanā?

Rezultātā tiks veikts visu dalībnieku atbilžu izvērtējums. Apkopotā informācija jūlija beigās, augustā tiks nosūtīta visiem intervētajiem pārstāvjiem, notiks turpmāka sadarbība.
ESF projektu mērķis, ko īsteno Nacionālais veselības dienests kopā ar Veselības ministriju,  ir  ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru kā jaunu institūciju izveide. Citiem vārdiem – Ārstniecības riska fonda reorganizācija.

 Ārstniecības riska fonds:
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/strukturvienibu-kompetence/juridiskais-departaments/arstniecibas-riska-fonds
Likums: https://likumi.lv/doc.php?id=262102

Alla Beļinska
 Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāja