Šogad Zemgales NVO projektu programmā atbalstīti 18 projekti

Šogad Zemgales NVO Centra izsludinātajā  NVO projektu programmā atbalstu savu ideju realizēšanai ieguva 18 biedrības. Katrā jomā tika atbalstīti 6 projekti. Kopā līdz projekta pieteikuma termiņam (5. aprīlis) tika saņemti 34 projektu pieteikumi – 15 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti; 10 starpkultūru dialoga projekti; 9 mazākumtautību iniciatīvu projekti. Pavisam kopā pieprasīti 63 671,87 EUR, savukārt konkursam pieejami 24 000 EUR – katrā jomā 8 000 EUR. 

Starp pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomas projektiem ir atbalstīts biedrības “Jēkabpils mantojums” projekts “Stipra Dzimta – stipra Valsts”. Tā mērķis:caur dzimtu vēsturi veicināt valsts vēstures izpēti un saglabāšanu, veidot piederības sajūtu vietai un valstij. Plānotās aktivitātes: semināri dzimtu pētīšanā. Semināri tiks rīkoti 6 dažādās Zemgales pilsētās. Tie sniegs zināšanas par pētniecības resursiem un metodoloģiju. Dalībniekiem tiks izsniegti sagatavotie metodiskie materiāli. Paredzēta Facebook lapas “dzimtaspetnieciba” izveidošana problēmu apspriešanai, domu, pieredzes apmaiņai, kā arī konsultāciju saņemšanai.

Šinī jomā ir atbalstīta biedrības “Vides un tūrisma klubs “Sēlija”” iniciatīva “Kur diži koki – dižiem cilvēkiem augt” ar mērķi caur dabas izziņas procesu veidota sabiedrības izpratne par dabas unikalitāti un kultūrvēsturisko vērtību, iedzīvotāju piederības sajūta savam novadam, lokālpatriotisms un plašai sabiedrībai nodrošināta informācijas pieejamība par unikālajiem dabas objektiem. Plānotās aktivitātes iekļauj: ekspedīcijas dižkoku meklēšanai; sabiedrisko dižkoku monitoringu; paraugdemonstrējumus un konsultācijas dižkoku kopšanai; Lielgājienu – dižkoku popularizēšanai; brīvprātīgo Flashmob akciju slēgtās Sēlpils skolas koku un cilvēku godināšanai; pieredzes apmaiņas braucienu uz Saukas Dabas parku; stenda uzstādīšanu Jaunsēlpilī, kur vislielākā dižkoku (Svētvietu) koncentrācija Sēlpils pagastā.

Starpkultūru dialoga jomā ir atbalstīts biedrības “Jēkabpils Pensionāru apvienība “Sasaiste” projekts “Vienoti daudzveidībā”, kura mērķis ir veicināt savstarpējās izpratnes veidošanos, saliedētību un starpkultūru dialogu, aktivizēt iedzīvotāju dalību Saeimas vēlēšanās, tādejādi stiprinot piederības izjūtu Latvijai. Projektā iecerēts rīkot: talku; radošās darbnīcas “Lietu otrais mūžs”; peoniju svētku apmeklējumu; Annas dienas pasākumu; tikšanos ar Zemgales apgabala Saeimas deputātu kandidātiem; rudens veltes dažādu tautu virtuvē – mājsaimnieču(ku) saietu.

Atbalstīto mazākumtautību NVO projektu vidū ir

biedrības ” Jēkabpils Baltkrievu biedrība ”Spatkanne”” iesniegtais “Veidojam, dziedam – Latvijas simtgadei”. Projekta mērķis ir veicināt kultūras dialogu starp Jēkabpils pilsētā un apkārtnē pārstāvētām mazākumtautību un latviešu, kā pamatnācijas dažāda vecuma pārstāvjiem, stiprināt starpnacionālas un starppaaudžu attiecības. Izzināt un saglabāt savu un citu tautību tradīcijas, runājot par valodu, garīgam un kultūras vērtībām, saglabājot savu nacionālo identitāti. Plānotās aktivitātes ir: 3 baltkrievu un latviešu tautu pasākumi/aktivitātes: Tautas tērpa izstāde -koncerts, Tautas tērpa svētki, brīvdabas koncerts “Kartupeļu vakarēšanas”; radošo mācību cikls “Gribam veidot”, kuru ietvaros tiks organizētas 3 radošās darbnīcas tautas rakstu un citu tradīciju iepazīšanai, iesaistot skolniekus un sabiedrību. Rezultātā tiks izveidotas 18 baltkrievu tautas tērpa daļas – svārki, vestes vai bikses; izveidot Piemiņas kalendāru “Jēkabpils tautas Latvijas simtgadē”.

Arī Jēkabpils poļu biedrības “RODACY” projekts “Latvija ikvienam” ir starp atbalstītajiem. Projekta mērķis ir iesaistīt vietējos Jēkabpils iedzīvotājus – dažādu tautību pārstāvjus, aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību, kā arī veicina kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību. Projekta ietvaros plānots: koncerts par godu simtgades jubilejai un poļu virtuves prezentēšana – degustēšanas galds koncerta dienas beigās; seminārs – poļu kultūras iepazīšana; Zemgales reģiona tradīciju popularizēšana un saglabāšana, dažādu tautu saliedēšana; koku stādīšana par godu Latvijas 100-gadei.; poļu filmu demonstrēšana, kā arī mājas lapas www.rodacy.lv uzlabošana kvalitatīvai materiālu ievietošanai un publicitātes veicināšanai.

Projektus finansē Kultūras ministrija un administrē Zemgales NVO centrs sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru