Lūgums Jēkabpils Mežaparka draugiem!

Mazpulka emblēmas veidošana

Ābeļu mazpulka priekšnieks Raivo Stūrmanis un Spodra Purviņa saskaņoja ar Jēkabpils domes darbinieci Mārīti Breimani, ka Mežaparkā drīkst stādīt pavasara kā arī meža un pļavu puķītes. Paldies par atļauju darboties!

Ineses Lapiņas dāvāto sniegpulkstenīšu stādīšana

Mazpulcēni ar saviem draugiem veiksmīgi uzsākuši šo darbu. Mazpulka priekšnieks Raivo Stūrmanis  jau divas reizes centīgi to darījis. Viņam čakli palīdzēja Ābeļu mazpulka meitenes Keita, Marta, Enija. Ļoti rūpīgi no Spodra dārza izraktajām vijolītēm, vijolīšu pļaviņas iestādīja Raivo Stūrmanis, Līga un Normunds Lucijānovi. Paldies Domes darbiniecei Inesei Lapiņai par atsaucību un sniegpulkstenīšu dāvinājumu Mežaparkam! Mazpulcēni tos sastādīja mazpulku emblēmas veidā, tā apliecinot, ka mazpulku dalībniekiem un viņu draugiem ir gudras galviņas, mīļas sirsniņas, čaklas rokas un laba veselība.

Īpaši mīļš paldies par atsaucību un puķīšu stādīšanu Daigai Pudulei un  viņas mēnesi jaunajam dēliņam Oskaram. Šoreiz Oskars gulēja blakus ratiņos, kamēr māmiņa stādīja sniegpulkstenīšus.

Paldies par atbalstu Ābeļu mazpulka vadītājai Sandra Utinānei, Solvitai Stradei, Ināram Stūrmanim, Voldim Purviņam un visiem citiem, arī tiem, kuri gribēs un atradīs iespēju pašiem sagādāt stādmateriālu un pēc savas izvēles izdaiļot Mežaparku! Paldies par informatīvu atbalstu Brīvajai Daugavai, Radio1 un Jaunajam Vēstnesim, Vidusdaugavas NVO avīzei!

Katrs iestādīts ziediņš – Tava dāvana Mežaparkam un Latvijai simtgadē! Apkārtnes skaistums un Tava mīlestības izpausme sākās ar  gaišām domām un maziem darbiņiem!

Lūgums Meža parka draugiem! Pārcilājiet savas fotogrāfiju kolekcijas! Varbūt tur ir kadriņi saistīti ar mīļām atmiņām par Mežaparku! Būsim pateicīgi par foto attēliem, atmiņu stāstījumiem!  Lūgums atsaukties arī Mežaparka zemes bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem ar savu vēsturisko atmiņu pienesumu. Būsim priecīgi, ja atsauksies, arī kāds to gadu skolas bērns, kurš piedalījās koku stādīšanā esošā Mežaparka teritorijā no 1966.g. līdz 1968.gadam.Veidosim kopēju dāvanu Latvijas simtgadē „Jēkabpils Meža parkam –  50!”  Jūsu līdzdalību šīs ieceres realizācijai ļoti gaida Jēkabpils pilsētas bibliotēka.  Noslēguma pasākums ieplānots pilsētas bibliotēkā  rudenī.

Lūdzam fotogrāfijas un stāstus iesniegt Spodrai Purviņai, e-pasts: spodra@inbox.lv, tel. 27137820 vai Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, Vecpilsētas laukumā 3, e-pasts: jpb@zednet.lv, tel. 65236647, 2955499.

Spodra Purviņa
 Spodras un Volda Purviņu foto.